คลังเก็บ: Gallery

object(WP_Post_Type)#10271 (33) { ["name"]=> string(7) "gallery" ["label"]=> string(7) "Gallery" ["labels"]=> object(stdClass)#10276 (31) { ["name"]=> string(7) "Gallery" ["singular_name"]=> string(7) "Gallery" ["add_new"]=> string(45) "เขียนเรื่องใหม่" ["add_new_item"]=> string(23) "Add New Gallery Package" ["edit_item"]=> string(20) "Edit Gallery Package" ["new_item"]=> string(19) "New Gallery Package" ["view_item"]=> string(12) "View Gallery" ["view_items"]=> string(24) "ดูเรื่อง" ["search_items"]=> string(14) "Search Gallery" ["not_found"]=> string(16) "No Gallery Found" ["not_found_in_trash"]=> string(25) "No Gallery Found in Trash" ["parent_item_colon"]=> string(14) "Parent Gallery" ["all_items"]=> string(7) "Gallery" ["archives"]=> string(7) "Gallery" ["attributes"]=> string(45) "คุณสมบัติเรื่อง" ["insert_into_item"]=> string(51) "ใส่ไฟล์ลงในเรื่อง" ["uploaded_to_this_item"]=> string(63) "อัปโหลดไปที่เรื่องนี้" ["featured_image"]=> string(42) "รูปประจำเรื่อง" ["set_featured_image"]=> string(57) "กำหนดรูปประจำเรื่อง" ["remove_featured_image"]=> string(48) "ลบรูปประจำเรื่อง" ["use_featured_image"]=> string(63) "ใช้เป็นรูปประจำเรื่อง" ["filter_items_list"]=> string(51) "กรองรายชื่อเรื่อง" ["items_list_navigation"]=> string(54) "รายชื่อนำทางเรื่อง" ["items_list"]=> string(39) "รายชื่อเรื่อง" ["item_published"]=> string(51) "เผยแพร่เรื่องแล้ว" ["item_published_privately"]=> string(78) "เรื่องถูกเผยแพร่แบบส่วนตัว" ["item_reverted_to_draft"]=> string(105) "เรื่องถูกเปลี่ยนกลับคืนเป็นฉบับร่าง" ["item_scheduled"]=> string(54) "ตั้งเวลาเรื่องแล้ว" ["item_updated"]=> string(48) "อัปเดตเรื่องแล้ว" ["menu_name"]=> string(7) "Gallery" ["name_admin_bar"]=> string(7) "Gallery" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["exclude_from_search"]=> bool(false) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_in_admin_bar"]=> bool(true) ["menu_position"]=> NULL ["menu_icon"]=> string(20) "dashicons-images-alt" ["capability_type"]=> string(4) "post" ["map_meta_cap"]=> bool(true) ["register_meta_box_cb"]=> NULL ["taxonomies"]=> array(0) { } ["has_archive"]=> bool(true) ["query_var"]=> string(7) "gallery" ["can_export"]=> bool(true) ["delete_with_user"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(false) ["_edit_link"]=> string(16) "post.php?post=%d" ["cap"]=> object(stdClass)#10273 (15) { ["edit_post"]=> string(9) "edit_post" ["read_post"]=> string(9) "read_post" ["delete_post"]=> string(11) "delete_post" ["edit_posts"]=> string(10) "edit_posts" ["edit_others_posts"]=> string(17) "edit_others_posts" ["delete_posts"]=> string(12) "delete_posts" ["publish_posts"]=> string(13) "publish_posts" ["read_private_posts"]=> string(18) "read_private_posts" ["read"]=> string(4) "read" ["delete_private_posts"]=> string(20) "delete_private_posts" ["delete_published_posts"]=> string(22) "delete_published_posts" ["delete_others_posts"]=> string(19) "delete_others_posts" ["edit_private_posts"]=> string(18) "edit_private_posts" ["edit_published_posts"]=> string(20) "edit_published_posts" ["create_posts"]=> string(10) "edit_posts" } ["rewrite"]=> array(5) { ["slug"]=> string(7) "gallery" ["with_front"]=> bool(true) ["pages"]=> bool(true) ["feeds"]=> bool(true) ["ep_mask"]=> int(1) } ["show_in_rest"]=> bool(false) ["rest_base"]=> bool(false) ["rest_controller_class"]=> bool(false) ["rest_controller"]=> NULL ["heirarchical"]=> bool(false) ["descriptin"]=> string(12) "View Gallery" ["show_in_nav_menu"]=> bool(true) }

Christmas

0.0 00

Porfolio 1

0.0 00

Raksha Bandhan

0.0 00

Janmashtami 1

0.0 00

Janmashtami

0.0 00